หัวข้อข่าว : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปันสุขชุมชน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าตะโก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยนางเทวี พิชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าตะโก และบุคลากรครู กศน.อำเภอท่าตะโก จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปันสุขชุมชน ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล จัดฐานการเรียนรู้รักปัฐพี คืนชีวิต ให้ผืนดิน /ฐานการเรียนรู้การทำอาหารสัตว์ปีก/ฐานการแปรรูปผลผลิตการเกษตรชุมชน/ฐานการสืบค้นข้อมูล/ฐานการแบ่งปันเพื่อให้นักศึกษาฝึกเป็นผู้ให้และผู้รับด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน

.
.
.
.