หัวข้อข่าว : โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอท่าตะโก
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าตะโก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นำโดยนางเทวี พิชัย ผอ.กศน.อำเภอท่าตะโก ได้มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลทุกคนจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยสมุนไพร จัดโดยกศน.ตำบลท่าตะโก กศน.ตำบลวังมหากร 2. กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตร จัดโดยกศน.ตำบลดอนคา 3. กิจกรรมหมู่บ้านพอเพียงตามวิถีชุมชน จัดโดยกศน.ตำบลหัวถนน 4. กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า จัดโดยกศน.ตำบลทำนบ กศน.ตำบลหนองหลวง 5. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพึ่งพาตนเองขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบล จัดโดยกศน.ตำบลสายลำโพง 6. กิจกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จัดโดยกศน.ตำบลพนมเศษ กศน.ตำบลวังใหญ่ 7.กิจกรรมพัมนาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต จัดโดยกศน.ตำบลพนมรอก

.
.
.
.