กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ ประกาศจัดตั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 789  แห่ง โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดการศึกษา ในสถานศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2536 ข้อ 6  ในสวนของอำเภอท่าตะโก  มีชื่อว่า
“ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโก” เป็นสถานศึกษา ในสังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
          สถานที่ปฏิบัติงาน  เดิมใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโกเป็นสถานที่ทำงานของ ศูนย์บริการกาศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโก
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2543  ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บริเวณต่อจากอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก เพื่อจัดทำเป็นสถานที่ทำงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตะโกได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลครบทั้ง  10  ตำบล
ต่อมาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้นและประกาศเปลี่ยนแปลง ชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก  เรียกชื่อย่อว่า  “ ศูนย์ กศน. อำเภอท่าตะโก” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ